USB චාජර්

USB චාජර්

>AC ආදාන පරාමිතීන්: AC 100-24oV
>USB ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය: DC 5.ov
> USB නිමැවුම් ධාරාව: 1A
> USB: TypeA
> වර්ණය: සුදු

F-USB-12
1

USB චාජර්

>AC ආදාන පරාමිතීන්: AC 100-24oV
>USB ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය: DC 5.ov
> USB නිමැවුම් ධාරාව: 1A
> USB: TypeA
> වර්ණය: සුදු

F-USB-12B
2

USB චාජර්

>AC ආදාන පරාමිතීන්: AC 100-24oV
>USB ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය: DC 5.ov
> USB නිමැවුම් ධාරාව: 1A
> USB: TypeA
> වර්ණය: සුදු
(ෂටර් නොමැතිව)

F-USB-10B
3

USB චාජර්

>AC ආදාන පරාමිතීන්: AC 100-24oV
>USB ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය: DC 5.ov
> USB නිමැවුම් ධාරාව: 1A
> USB: TypeA
> වර්ණය: සුදු
.

F-USB-10
4

USB චාජර්

>AC ආදාන පරාමිතීන්: AC 100-24oV
>USB ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය: DC 5.ov
> USB නිමැවුම් ධාරාව: 2.1A
> USB: TypeA
> වර්ණය: සුදු
.
.
.

F-USB-12C
5

USB චාජර්

>AC ආදාන පරාමිතීන්: AC 100-24oV
>USB ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය: DC 5.ov
>A: USB නිමැවුම් ධාරාව: 1A
>B: USB නිමැවුම් ධාරාව: 2.1A
> වර්ණය: සුදු
> Legrand සම්මත බිත්ති තහඩුව සඳහා සුදුසු වේ
(ෂටර් නොමැතිව)

F-USB-41
6

USB චාජර්

> පුවරුව සුමට මතුපිටකි
>AC ආදාන පරාමිතීන්: AC 100-240V
> USB ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය: DC 5.0V
> USB නිමැවුම් ධාරාව: 2.1A
> USB: වර්ගය A
> වර්ණය: සුදු
.

F-USB-17
7

USB චාජර්

> පුවරුව සුමට මතුපිටකි
> වරායන් දෙකක සම්බන්ධතාවය
>AC ආදාන පරාමිතීන්: AC 100-240V
> USB ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය: DC 5.0V
> USB නිමැවුම් ධාරාව: 2.1A
>USB: A+Type A වර්ගය
> වර්ණය: සුදු

F-USB-17B-A/A
8

USB චාජර්

>AC ආදාන පරාමිතීන්: AC 100-240V
> USB ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය: DC 5.0V
> USB නිමැවුම් ධාරාව: 2.1A
> USB: වර්ගය A
> වර්ණය: සුදු

F-USB-A61-A
9

USB චාජර් (Twin port)

>AC ආදාන පරාමිතීන්: AC 100-240V
> USB ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය: DC 5.0V
> USB නිමැවුම් ධාරාව: 2.1A
>USB: A+Type A වර්ගය
> වර්ණය: සුදු

F-USB-A61-A/A
10

USB චාජර්

> ටර්මිනල් සම්බන්ධතා තුනක්
>AC ආදාන පරාමිතීන්: AC 100-240V
> USB ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය: DC 5.0V
> සම්පූර්ණ නිමැවුම් ධාරාව: 4.2A
>USB: A+Type A වර්ගය
> වර්ණය: සුදු
.
.

F-USB-17E-3-A/A
11

USB චාජර්

> ටර්මිනල් සම්බන්ධතා තුනක්
>AC ආදාන පරාමිතීන්: AC 100-240V
> USB ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය: DC 5.0V
> සම්පූර්ණ නිමැවුම් ධාරාව: 4.2A
>ප්‍රතිදාන ධාරා වර්ගය-A: 2.1A
>ප්‍රතිදාන ධාරාව වර්ගය-C: 3A
>USB: A+Type C වර්ගය
> වර්ණය: සුදු

F-USB-17E-3-A/C
12

USB චාජර් (Twin port)

>AC ආදාන පරාමිතීන්: AC 100-240V
> USB ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය: DC 5.0V
>ප්‍රතිදාන ධාරා වර්ගය-A: 2.1A
>ප්‍රතිදාන ධාරාව වර්ගය-C: 2.1A
>USB: A+Type C වර්ගය
> වර්ණය: සුදු

F-USB-A61-A/C
13

USB චාජර් (Twin port)

>AC ආදාන පරාමිතීන්: AC 100-240V
> USB ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය: DC 5.0V
>ප්‍රතිදාන ධාරාව වර්ගය-C: 2.1A
>USB: C+Type C වර්ගය
> වර්ණය: සුදු
.

F-USB-A61-C/C
14

USB චාජර්

> ටර්මිනල් සම්බන්ධතා තුනක්
>AC ආදාන පරාමිතීන්: AC 100-240V
> USB ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය: DC 5.0V
> සම්පූර්ණ නිමැවුම් ධාරාව: 4.2A
>USB: A+Type C වර්ගය
> වර්ණය: සුදු
.
.

F-USB-17E-3-C/C
15

USB චාජර්

> පුවරුව සුමට මතුපිටකි
> ටර්මිනල් සම්බන්ධතා තුනක්
>AC ආදාන පරාමිතීන්: AC 100-240V
50/60HZ 0.5A
> USB නිමැවුම් ධාරාව: 5VDC 3A
9VDC 2A;12VDC 1.5A
> USB: C වර්ගය
> වර්ණය: සුදු

F-USB-171-PD
16

USB චාජර්

> පුවරුව සුමට මතුපිටකි
> ටර්මිනල් සම්බන්ධතා තුනක්
>AC ආදාන පරාමිතීන්: AC 100-240V
AC50/60HZ, 0.5A
>USB නිමැවුම් ධාරාව: 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A
>USB: A වර්ගය (සහාය USB QC3.0)+C වර්ගය
(PD සඳහා සහාය)
> සම්පූර්ණ නිමැවුම් බලය: 18W උපරිම.
> ද්රව්ය: PC
> වර්ණය: සුදු

F-USB-17E-3-PD/QC
17

USB චාජර්

> පුවරුව සුමට මතුපිටකි
> ටර්මිනල් සම්බන්ධතා තුනක්
>AC ආදාන පරාමිතීන්: AC 100-240V
> USB නිමැවුම් ධාරාව: 5V=3A
9V=2A/12V=1.5A
> USB: වර්ගය A
> වර්ණය: සුදු
.
.
.
.
.

F-USB-17J-QC3.0
18

USB චාජර්

>AC ආදාන පරාමිතීන්: AC 100-240V
> USB ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය: DC 5.0V
> USB නිමැවුම් ධාරාව: 2.1A
>USB: A+Type A වර්ගය
> වර්ණය: සුදු
>CB සහ TUV සහතිකය

F-USB-26-A/A
19

USB චාජර්

>AC ආදාන පරාමිතීන්: AC 100-240V
> USB ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය: DC 5.0V
> USB නිමැවුම් ධාරාව: 2.1A
>USB: A+Type C වර්ගය
>වර්ණය: සුදු/කළු
>CB සහ TUV සහතිකය

F-USB-26-A/C
20

USB චාජර්

> පුවරුව සුමට මතුපිටකි
> ද්වි අන්ත සම්බන්ධතාවය
> LED ආලෝකය නැත
>AC ආදාන පරාමිතීන්: AC 100-240V
> USB ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය: DC 5.0V
> USB නිමැවුම් ධාරාව: 2.1A
> USB: A + වර්ගය A
> වර්ණය: සුදු

F-USB-17C-A/A
21

USB චාජර්

>AC ආදාන පරාමිතීන්: AC 100-240V
> USB ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය: DC 5.0V
> USB නිමැවුම් ධාරාව: 2.1A
> USB: A + වර්ගය A
> වර්ණය: සුදු
.
.
.

F-USB-51-A/A
22

USB චාජර්

>AC ආදාන පරාමිතීන්: AC 100-240V
> USB ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය: DC 5.0V
> USB නිමැවුම් ධාරාව: 2.1A
>USB: A+Type A වර්ගය
> වර්ණය: සුදු
>CB සහ TUV සහතිකය

F-USB-26B-A/A
23

USB චාජර්

>AC ආදාන පරාමිතීන්: AC 100-240V
> USB ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය: DC 5.0V
> USB නිමැවුම් ධාරාව: 2.1A
>USB: A+Type C වර්ගය
>වර්ණය: සුදු/කළු
>CB සහ TUV සහතිකය

F-USB-26B-A/C
24