මොඩියුල 50 ටයිප් කරන්න

වර්ගය 50 මොඩියුල (50*50mm හෝ 50*22.5mm)

TYPE 50 MODULES 01

45 වර්ගයේ T1 සඳහා ඇඩප්ටරය

කේබල් පිටවීම T2

HDMI Socket T3

ද්විත්ව HDMI T4

HDMI(පිරිමි) T5

HDMI+Single RCA T6

TYPE 50 MODULES 02

HDMI+Twin RCA T7

HDMI+RCA T8

HDMI+F සොකට් T9

HDMI+Twin F සොකට් T10

HDMI+3 F සොකට් T11

TYPE 50 MODULES 03

RJ45(Cat.5e) සොකට් T12

TJ45(Cat.5e)Twin(50*50) T13

RJ45(Cat.5e) සොකට් T14

RJ45(Cat.6e) සොකට් T15

TYPE 50 MODULES 04

USB Charger T16

USB Charger T17

Twin USB Charger T18

Twin USB Charger T19

Twin USB Charger T20

Twin USB Charger T21