කර්මාන්තශාලා සංචාරය

Assembly workshop

එකලස් කිරීමේ වැඩමුළුව

Automatic painting workshop

ස්වයංක්‍රීය පින්තාරු කිරීමේ වැඩමුළුව

Automatic polishing workshop

ස්වයංක්‍රීය ඔප දැමීමේ වැඩමුළුව

CNC machining center

CNC යන්ත්‍ර මධ්‍යස්ථානය

Testing Center

ස්වයංක්‍රීය ඔප දැමීමේ වැඩමුළුව

Products Center

නිෂ්පාදන මධ්යස්ථානය